Sortiment

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1)Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen „obchodní podmínky“) Společnost  Perly Sissi spol.s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13006, se sídlem Dobrošovská 2560/9, Praha 9, 193 00, IČ: 25027140, od 1.2.2021 plátci DPH - CZ 25027140, adresa elektronické pošty info@perlysissi.cz, tel.č.602 482 402, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, jako podnikatele, a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na zboží z internetového obchodu www.perlysissi.cz, (dále jen „kupní smlouva“), (dále jen „Internetový obchod“), který provozuje prodávající.


2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele
považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu lze
uzavřít pouze v českém jazyce.

4) Zbožím se rozumí především perly, přičemž jejich povaze jako zvláštnímu přírodnímu produktu odpovídají i tyto podmínky.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

1) Kupující může objednávat zboží prodávajícího prostřednictvím Internetového obchodu, v němž je zboží kupujícímu prezentováno, a to včetně uvedení informací
o zboží, popisu jeho hlavních vlastností, a jeho kupní ceně a souvisejících poplatcích (včetně nákladů na dopravu zboží, dobírku a balné). Kupující v souvislosti
s prezentací zboží bere na vědomí, že odstíny barev zboží prezentovaného prostřednictvím Internetového obchodu mohou být drobně zkreslené od skutečného
odstínu barvy zboží (důvodem je např. kvalita fotografie či nastavení monitoru kupujícího).


2) Prezentace zboží prodávajícího umístěná v Internetovém obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídka); kupní smlouva na zboží je uzavřena
v okamžiku doručení objednávky zboží z Internetového obchodu prodávajícímu.


3) Před podáním objednávky v Internetovém obchodu se kupující podle své volby buď zaregistruje, nebo bude postupovat (objednávat) bez registrace, obojí podle
pokynů uvedených v Internetovém obchodu s tím, že vyplní požadované údaje buď jako kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel, přičemž všechny vyplněné
údaje musí být správné a pravdivé. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny hvězdičkou, bez nich nebude možné uzavřít kupní smlouvu nebo provést registraci.
Pokud kupující uvede své IČO nebo DIČ, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele. Uvedení IČO a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu,
aby mohl být vystaven řádný daňový doklad.

Registrací bude kupujícímu zřízen uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je kupující povinen zachovávat mlčenlivost
a nesdělovat je třetím osobám. Prodávající je oprávněn i bez uvedení důvodu a oznámení této skutečnosti kupujícímu zrušit uživatelský účet kupujícího; stane
se tak zejména v případě dlouhodobého neužívání uživatelského účtu nebo jeho zneužití či na výzvu kupujícího.
Po zřízení uživatelského účtu, dokud není zrušen, lze pro další objednávky kupujícího prostřednictvím Internetového obchodu využít přístup prostřednictvím
uživatelského účtu, což zejména urychluje vyplnění vybraných údajů do objednávky.

4) Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v Internetovém obchodu, která je kupní cenou zboží včetně všech daní a poplatků
(související poplatky, resp. náklady na dopravu zboží, dobírku a balné jsou kupujícímu zpřístupněny v těchto obchodních podmínkách, nejpozději však před
odesláním objednávky prodávajícímu). Zobrazením nových cen zboží v Internetovém obchodu se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými,
s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní.

5) Pro objednání zboží z Internetového obchodu kupující po registraci vytvoří objednávku zboží, která obsahuje zejména určení konkrétního zboží a jeho množství
(toto zboží kupující tzv. „vloží do košíku“), kupní cenu a související poplatky, způsob úhrady kupní ceny a souvisejících poplatků (ke způsobu úhrady viz dále
platební podmínky). Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující vždy možnost zkontrolovat a měnit zadané údaje, které do objednávky vložil, což
kupujícímu umožňuje i zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pokud kupující s obsahem objednávky souhlasí, odešle objednávku
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou na emailovou
adresu zadanou kupujícím při objednávce; přílohou tohoto potvrzujícího emailu je mimo shrnutí objednávky kupujícího i aktuální znění obchodních podmínek.

6) Kupující podáním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve
znění účinném ke dni podání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující výslovně upozorněn před uskutečněním své objednávky, a má tak možnost
se s nimi seznámit, případně objednávku nepodat.

7) Každá objednávka bude evidována pod zvláštním registračním číslem, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat
prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.

8) Pokud je uzavřena s kupujícím kupní smlouva bez použití prostředků komunikace na dálku, především pak v obchodních prostorách prodávajícího, pak se tyto
obchodní podmínky neuplatní.

9) Zboží doručené kupujícímu zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

10)  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

11) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatné změny okolností nebo jiného rozumného důvodu, např. v případě, že již byly
vyčerpány zásoby zboží z objednávky, došlo k podstatné změně kupní ceny objednaného zboží či byla cena zboží v Internetovém obchodu chybně prezentována
nebo by k dodání zboží došlo později, než prodávající avizoval.

III. Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamační řád)

1) Tento článek se uplatní pouze na práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kterou podnikatel uzavřel s kupujícím spotřebitelem (§ 2158 odst.
1 občanského zákoníku); konkrétně pak upravuje práva z vadného plnění, která se řídí občanským zákoníkem (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117,
§ 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem na ochranu spotřebitele.

Jakost při převzetí

2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem
na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá; kupující bere na vědomí že se v případě perel jedná o přírodní produkt, který ze své povahy vykazuje tvarové nepravidelnosti,
různé barevné odstíny a eventualní nedokonalosti.

 

3) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 

4) Nemá-li věc při převzetí kupujícím výše uvedené vlastnosti, má kupující podle § 2169 občanského zákoníku právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady
výměnou věci nebo její součásti (pokud se vada týká pouze součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze odstranit bez
zbytečného odkladu), jinak opravou věci nebo její součásti; není-li to možné, pak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení
od kupní smlouvy. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

5) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6) Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu
zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné a nepodstatné porušení kupní smlouvy

7) Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit z vady, která je podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy, jež se vyskytne u zboží
v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím (v případě použitého zboží se uvedená doba zkracuje na polovinu).

8) Podstatné porušení kupní smlouvy je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela
vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9) Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího
zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

10) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující
změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě
či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy
odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

11) Při nepodstatném porušení kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo
na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit
podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

12) Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, a to způsobem sjednaným s prodávajícím.

13) Prodávající neodpovídá za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, neodpovídá ani za vadu odpovídající opotřebení
zboží způsobenou jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pak neodpovídá za vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, dále prodávající
neodpovídá za vadu zboží, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající neodpovídá ani za vadu zboží vzniklé
v důsledku použití zboží v rozporu s pravidly péče o perly, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího a s pravidly, které zašle kupujícímu
spolu dodávkou zboží, jakož za vady vzniklé neúměrným zatěžováním zboží.

14) Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo od kupní smlouvy odstoupit.

15) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do
dvou let po odevzdání zboží.

Vyřízení reklamace

16.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle prodávajícího, a to vždy nejlépe písemně.

17.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

18.  Za účelem umožnění řádného vyřízení reklamace prodávajícím, je kupující povinen prodávajícímu prokázat, že zboží koupil od prodávajícího, a že dosud
neuplynulo jeho právo uplatnit práva z vady zboží (zpravidla tak kupující činí prodejním dokladem), a dále předat prodávajícímu k posouzení zboží, u kterého
podle kupujícího došlo k výskytu vady, za kterou má nést prodávající odpovědnost, a taktéž informovat prodávajícího o svých kontaktních údajích, zjištěné
vadě a požadavku na způsob vyřízení reklamace. Zboží předané kupujícím prodávajícímu k posouzení v rámci reklamace by mělo být v čistém a kompletní
stavu, zajištěné proti poškození během přepravy, pokud je kupujícím zasíláno poštou, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží nelze k reklamaci
zasílat na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím přijato.

19.  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.

20.  Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace na e-mail nebo tel. číslo zadané kupujícím při reklamaci anebo v objednávce.

21.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace a reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní
smlouvy.

22.  Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

IV. Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Internetového obchodu), je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn
v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít vzorový formulář dostupný v Internetovém obchodu.
Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele a kupující spotřebitel si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy
nejedná o bezplatnou výpůjčku zboží; předmětná lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel mohl v přiměřeném rozsahu seznámit se zbožím (shodně, jak
by to mohl učinit na provozovně).

2) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupujícímu
spotřebiteli se doporučuje současně s odstoupením od kupní smlouvy sdělit prodávajícímu i číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu kupujícího
spotřebitele včetně bankovního ústavu pro vrácení peněz (pokud mají být peníze zaslány na bankovní účet kupujícího spotřebitele).

3) V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel musí zaslat nebo předat zboží prodávajícímu
úplné, s kompletní dokumentací, neopotřebované, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a to nejpozději
do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele, že pokud využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, jak je
uvedeno výše, nese výlučně kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující spotřebitel zavazuje zboží zabezpečit tak, aby bylo během přepravy dostatečně
chráněno proti znehodnocení. Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato.

4) Prodávající kupujícímu spotřebiteli vrátí peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající však není
povinen peněžní prostředky vrátit dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5) Kupující, který je spotřebitel, nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo
pro jeho osobu.

 

6) V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu (škodě) odpovídající částku (prodávající
započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží); s tímto jednostranným
zápočtem kupující spotřebitel souhlasí.


7) Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud je spolu se zbožím předán kupujícímu spotřebiteli dárek/dárky a kupující spotřebitel využije svého práva na
odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i
dárek / dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel.

V. Doručování zboží, platební podmínky

1) Kupní cenu zboží a související poplatky může kupující uhradit
a)    prostřednictvím platby v hotovosti při převzetí zboží přímo od prodávajícího (případně, pokud s tím prodávající vysloví souhlas, platební kartou),

b)    platbou předem převodem na účet prodávajícího;

c)    platbou na dobírku při doručení zboží přepravní službou (pokud je dobírka přepravní služnou umožněna, přičemž pokud není, je nezbytné vybrat jiný druh platby).

Nepoužije se § 2119 odst. 1 občanského zákoníku; kupující je tak povinen zaplatit kupní cenu zboží a související poplatky při doručení zboží kupujícímu, a to ještě
před tím, než má možnost si zboží prohlédnout, pokud není dohodnuto jinak.

2) K osobnímu převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, a to v místě dle dohody s prodávajícím, zpravidla v sídle prodávajícího.

3) Prodávající zašle podle kupní smlouvy objednané zboží prostřednictvím přepravní služby dle volby kupujícího z nabídky prodávajícího v Internetovém obchodu,
pokud není dohodnuto jinak, na adresu v České republice, která byla zadána kupujícím v objednávce zboží.

4) Prodávající je oprávněn si účtovat i balné.

5) Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu sdělí prodávající kupujícímu cenu přepravy a balného (související poplatky), kterou kupující potvrdí a teprve
následně objednávku odešle.

6) Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsouli, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.
Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

7) Kupující je povinen převzít zboží při dodání přepravní službou. V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku, je však kupující
oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Pokud kupující zásilku z důvodu uvedeného v předchozí větě nepřevezme, nebo ji naopak i přes zjevné poškození převezme,
zavazuje se při odmítnutí / převzetí zboží sepsat s přepravní službou protokol o vzniku škody, ve kterém budou uvedeny veškeré vytýkané škody (nedostatky) a tento
protokol bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu.

8) Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

VI.  Uživatelský účet

1) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VII. Ostatní ujednání

1) Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že jejich
vztah se řídí českým právem, čímž však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit.

2) Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů je prodávajícím zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty info@perlysissi.cz. Vyřízení stížnosti
bude prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.

3) Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem
vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.

5) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz.

6) Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady spojené s užitím komunikačních prostředků na dálku
při uzavírání kupní smlouvy, tj. např. náklady na internetové připojení, si nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8) Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem a reklamační list.

9) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31.3.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění; takovou změnou obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Máte dotaz k našim výrobkům
nebo chcete poradit při výběru zboží?

Poradíme vám na čísle
+420 602 482 402

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Více informací.